Geschäftsstelle Dresden

O nás

Společnost eutec ingenieure GmbH se sídlem v Drážďanech se zamìřuje na poradenství, plánování, projektování a inženýring. Firma vznikla 1.1.2002 sloučením tří samostatných inženýrských kanceláří jako občanskoprávní společnost (GbR). Náš tým složený z architektù, inženýrù, konstruktérù a technikù rùzných oborù poskytuje nezávislé a objektivní poradenství, projektování a stavební dozor.

Zamìřujeme se na bioplynovou, bioethanolovou a energetickou techniku, agrotechniku i technické vybavení budov.

Provázíme Vaše projekty od prvotní myšlenky přes rozsáhlé poradenství a precizní zpracování projektu, rychle vyřízená povolení, detailní a přesné plánování, vedení stavby příp. stavební dozor až po uvedení zařízení do provozu. Protože zajišťujeme kompletní spektrum služeb, stává se naše firma ve vìtšinì případù generálním projektantem. Mùžete se tak obrátit pouze na jednoho kontaktního partnera.

Naše nabídka zahrnuje také vypracování odborných posudkù, studií proveditelnosti a rentability zařízení, řízení celého projektu a projektový management.

Díky spolupráci s výkonými partnery, jakými jsou firmy specializované na ochranu před imisemi, projektování nosných konstrukcí nebo prùzkum stavebních pozemkù, je možné pokrýt vše, co se týká projektování a plánování zařízení v oblastech energie, životní prostředí a technologie procesù, včetnì veškerých řemeslných prací.

Èilá výmìna zkušeností probíhá také v rámci spolupráce s vìdìckými a výzkumnými institucemi (např. Technickou univerzitou v Drážďanech nebo Institutem vzduchotechniky a klimatizační techniky v Drážďanech).

Naším krédem je:

Využijte našich zkušeností a s dùvìrou se na nás obraťte!