Historie

Od roku 1991
se Hans-Peter Gottfried zabývá energií z biomasy.
1992
Thomas Warecka je společníkem a zakládajícím členem projektové kanceláře zamìřené na technické vybavení budov.
1999
Hans-Peter Gottfried zakládá v Drážďanech kancelář, která se specializuje na bioplynovou techniku a vstupuje do svazu Biogas e.V.
2000
Ronny Rother zakládá projektovou kancelář se zamìřením na energie, životní prostředí a technologie procesù.
2000
Ronny Rother a Thomas Warecka spolupracují v oblasti bioplynové techniky, Hans-Peter Gottfried vstupuje na zahranièní trh se zamìřením na tuto problematiku.
2001
První spolupráce pozdìjších společníkù firmy eutec ingenieure GbR; rozvoj regionální skupiny Sasko/ Durynsko v odborném svazu Biogas e.V. s Hansem-Peterem Gottfriedem v èele.
2002
Hans-Peter Gottfried, Ronny Rother a Thomas Warecka zakládají eutec ingenieure GbR a pracují dále spoleènì na projektech v oblastech energie, životní prostředí a technologie procesù. Specializují se na bioplynovou techniku.
2003
Intenzívnìjší zahranièní kontakty do rùzných èástí svìta na téma bioplyn.
2004
Navázání silnìjší spolupráce s firmami v Sasku i v celém Nìmecku.
2005
Předmìtem podnikání se stala další oblast pùsobnosti - bioethanolová technika. K tomuto roku je ve firmì zamìstnáno celkem 12 inženýrù, technikù, architektù a technických pracovníkù vèetnì třech obchodních partnerù. Dodateènì spolupracují se specializovanými firmami, které se zabývají projektováním nosných konstrukcí, geotechnikou a odbornými posudky.
2006
Tři společníci zakládají SINOBIOS GmbH. Prostřednictvím SINOBIOSU GmbH jsou nabízeny služby spojené s provozem a optimalizací bioplynových stanic, jedná se především o poradentsví k biologickým procesùm.
2010
Tři společníci zakládají eutec ingenieure GmbH.